บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) ขอเรียนแจ้งการเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” (SW-SSF) วันที่ 26 มี.ค. 2567 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

25/03/2567
บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) ขอเรียนแจ้งการเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” (SW-SSF) วันที่ 26 มี.ค. 2567 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) ขอเรียนแจ้งการเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” (SW-SSF) วันที่ 26 มี.ค. 2567 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท

 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

 

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

การขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8:30 – 15:30 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 1,000 บาท

การขายคืนจำนวนเงินขั้นต่ำ / หน่วยลงทุนขั้นต่ำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1,000 บาท / หน่วย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 บาท

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน

หมายเหตุ :

-โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันที่ทำรายการขายคืน (T+3)

-บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่าในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.1400% เก็บจริง 0.2675%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำ 321บาท เก็บจริง 0.2675% ขั้นต่ำ 321บาท

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : เรียกเก็บตามจริง

ค่าปรับในกรณีที่มีการรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนระยะเวลา กรณีถือครองต่ำกว่า 5 ปี : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ :

-ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

-บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

-ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันรวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% เรียกเก็บจริง 1.9046%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.0535% เรียกเก็บจริง 0.0214%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1070 % เรียกเก็บจริง 0.0642 %

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันเรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ :

-ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

-บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ 

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุนรวมผสมซาวาคามิ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SW-SSF) หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนฯ ได้ที่ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) โทร. 02-081-0525 ถึง 26 หรือเว็บไซต์ www.sawakami.co.th

  • รายละเอียดกองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดเพื่อการออม (SW-SSF) อ่านได้ที่นี่
  • สนใจเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

คำเตือน

・กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนฯ ในกองทุนรวม SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กรมสรรพากรกำหนด

แชร์ :

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้