กองทุนรวมผสมซาวาคามิ กองทุนที่มีแนวทางการลงทุนที่แตกต่าง โดยยึดพื้นฐานแนวคิดการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง /本格的長期投資の考えに基づく独自の投資アプローチによる「さわかみミックスドファンド」

20/07/2566
กองทุนรวมผสมซาวาคามิ กองทุนที่มีแนวทางการลงทุนที่แตกต่าง โดยยึดพื้นฐานแนวคิดการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง /本格的長期投資の考えに基づく独自の投資アプローチによる「さわかみミックスドファンド」

 บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวมเพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

กองทุนรวมที่มีแนวทางการลงทุนที่แตกต่าง โดยยึดพื้นฐานแนวคิดการลงทุน

ระยะยาวที่แท้จริง

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)/บลจ., President & CEO: นายทาคาชิ คาวาคามิ, ใบอนุญาตเลขที่ ลค.-0144-01, “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)”) เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพื่อนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

          บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว เขตชิโยดะ, CEO: นายเรียว ซาวาคามิ)1  มีประสบการณ์การบริหารกองทุนมายาวนานถึง 24 ปี ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพียงกองทุนเดียว จำนวนนักลงทุนในปี 2023 คือประมาณ 120,000 ราย ขนาดของกองทุนประมาณ 97,200 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2023: 100 เยน = 24.86 บาท จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของธุรกิจการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (อ้างอิง 1:  www.sawakami.co.jp)

          ปัจจุบัน ในประเทศไทย ผู้คนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย ทาง บลจ. เห็นว่ายังมีผู้คนจำนวนไม่มากที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวที่มุ่งหวังไปถึงการเติบโตของบริษัทที่เข้าไปลงทุน

          บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)  จึงได้จัดตั้ง “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” ขึ้นมา โดยเป็นกองทุนที่ “ลงทุนตามหลักการลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริง” ยึดตามแนวความคิดของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไป ทีมการลงทุนของ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทในประเทศไทยที่จะเข้าไปลงทุนอย่างละเอียดด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงแนวคิดการลงทุนของบลจ. รวมทั้งคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีพื้นฐานดีและคาดหวังในการเติบโตในระยะยาวสอดคล้องไปกับสังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน เนื่องจากบลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)  มี “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” เพียงกองทุนเดียว ดังนั้นนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะบริหารเงินลงทุนอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อทำให้กองทุนนี้เติบโต เสริมสร้างความมั่งคั่งและมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินของนักลงทุนในประเทศไทย

          เนื่องจากหลักทรัพย์ที่บลจ. คัดเลือกขึ้นมาเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนักลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นนักลงทุนคุณภาพที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ

          อีกทั้งบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุน เมื่อได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนก็จะทำให้มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีการสร้างงาน และการจ้างงาน มีวิวัฒนาการทางด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านั้นเอง

          นักลงทุนทั่วไปที่สนใจใน “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” สามารถเริ่มลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือออมการลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000บาท ขึ้นไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของ “กลไกในการสร้างความมั่งคั่งทั้งตนเองและสังคม” หากนักลงทุนท่านใดมีความสนใจในการเป็นนักลงทุนตามแนวคิดของการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง สามารถติดต่อ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างได้ทุกวันทำการ

 

#การลงทุนระยะยาว #อิสระทางการเงิน #หุ้นพื้นฐาน #SawakamiMixedFund #กองทุนรวมผสมซาวาคามิ

#ซาวาคามิ(ประเทศไทย)

 

<ข้อมูลบริษัทฯโดยสรุป>

ชื่อบริษัท:บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต:ลค-0144-01

ลักษณะธุรกิจ:การบริหารจัดการกองทุน

กรรมการผู้มีอำนาจ:นายทาคาชิ คาวาคามิ (President & CEO)

ที่ตั้งบริษัท:43 ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:02-081-0525 และ 02-081-0526

Website:www.sawakami.co.th

วันจดทะเบียนบริษัท:26 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุนจดทะเบียน:183,000,000 บาท

ธนาคารที่ใช้บริการ:ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105562168374

 

<การดำเนินการโดยย่อ>

กันยายน พ.ศ. 2562          จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ธันวาคม พ.ศ. 2564          เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

มีนาคม พ.ศ. 2565           ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค จาก กระทรวงการคลัง

กรกฎาคม พ.ศ. 2566        จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

 

หมายเหตุ

• ผู้ที่สนใจในกองทุนรวมผสมซาวาคามิสามารถติดต่อขอรับเอกสารเกี่ยวกับกองทุนรวม เช่น fund fact sheet หนังสือชี้ชวน ได้ทางเว็บไซต์ www.sawakami.co.th อีเมล jfund@sawakami.co.th (เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้) หรือ อีเมล customerinfo@sawakami.co.th (สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย)

• กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

• การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผสมซาวาคามิ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

 

 

日系の投資信託会社としてタイで初めて一般投資家向けファンドを販売 開始

〜本格的長期投資の考えに基づく独自の投資アプローチによるファンド〜

 

Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.(本社:タイ王国バンコク、CEO:川上隆、タイ王国の証券事業ライセンス番号:Lor khor-0144-01、以下「Sawakami AM Thai」)は、タイで生活する投資家様向けに、ミックス型の公募型投資信託である『Sawakami Mixed Fund』の運用・販売を2023年7月20日にSawakami Mixed Fundの販売を開始しました。

Sawakami AM Thaiの親会社は、日本の独立系投資信託会社のパイオニアであるさわかみ投信株式会社(本社:東京都千代田区、CEO:澤上龍、以下「さわかみ投信」)であり、2023年現在約12万名のお客様よりお預かりした約3,908億円(2023年6月19日現在)の資産を「さわかみファンド」ただ一つで丁寧に運用し、本国で高い評価を受けております。(参考: www.sawakami.co.jp)

タイでは昨今資産運用熱が高まっておりますが、その多くは売り買いのタイミングにチャンスを見出す投機的なものが多く、お金を投じる対象の成長を見越した投資はまだまだ普及していないように感じます。

Sawakami AM Thaiが運用する『Sawakami Mixed Fund』は、さわかみ投信の提言する「本格的長期投資」の考えに基づくユニークなファンドです。当社の運用チームは、長期投資の理念と専門家としての慎重な分析に基づき、優れたファンダメンタルズを持つタイの企業を投資先として選定します。そしてお客様の利益のために、当社のただ一つのファンドである『Sawakami Mixed Fund』を丁寧に運用し、タイに生活基盤を置かれる投資家の皆様の経済的自立を後押ししたいと考えています。

またお客様である受益者の皆様には、投資によるリターンを享受されるだけでなく、タイ国民の社会・経済に不可欠で、国の健全な成長・発展に資すると目される企業の未来の価値に資本を投じる堂々たる一資本家として、共に豊かな社会作りに参画する喜びを共有していただきたいと考えています。一方で投資先企業様には、我々長期投資家の応援にお応えいただき、モノやサービスの提供・発信、雇用や人材育成といった消費者に支持される企業活動を通じて社会にメリットを提供していただき、さらなる企業の発展を期待しています。

労働によって日々の生計を立てている私たち一般市民でも、毎月1,000バーツからの積立投資によって自立した資本家になることができます。「あなたも社会も豊かにする仕組み」を実現する本格的長期投資にご興味がございましたら、是非とも私たちSawakami AM Thaiのウェブサイトにアクセスしてください。

 

<会社概要>

会社名:Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

ライセンス番号:Lor khor-0144-01

事業内容:投資運用業

代表者:取締役CEO兼社長 川上 隆

所在地:43 Thai CC Tower, 12th Floor, Room A120-A121, South Sathon Rd., Yannawa Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120

代表電話:02-081-0525,  02-081-0526

WEBサイト:www.sawakami.co.th

設立:2019年9月26日

資本金:183,000,000THB

取引銀行:カシコン銀行・サイアムコマーシャル銀行・アユタヤ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行

TAX ID:No.0105562168374

 

<沿革>

2019年   9月 Sawakami (Thailand) Co., Ltd.設立

2021年 12月 現社名Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.に商号変更 

2022年   3月 ファンド運用ライセンス (Securities Business License Type- C) を取得

2023年  6月 「さわかみミックスドファンド」を設定

 

注記:

•「さわかみミックスドファンド」に関する詳細については「Fund Fact Sheet」および「目論見書」を当社HP:www.sawakami.co.th にてご確認いただくか、jfund@sawakami.co.th にメールを送信いただき、日本語のスタッフが対応いたします。

• 本投資信託には固有の特性があり、様々なリスクがあります。投資信託の性質、リターンの条件、及び投資リスクをよく理解し考慮した上で投資決定を行ってください。

• 証券取引委員会事務局より「さわかみミックスドファンド」の設立と運営を2023年5月15日に承認されました。この承認はタイ証券取引委員会、タイ資本市場監督委員会、並びに証券取引委員会事務局が当ファンドの完全性、正確性、価格やリターンを保証するものではありません。

แชร์ :

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้